Goethite

13_goethitesm

graphite on paper, 11″x14″